Tag: هدف از پوشیدن سوتین مخصوص بعد از جراحی سینه

سوتین بعد از جراحی سینه
جراحی سینه

سوتین بعد از جراحی سینه

سوتین بعد از جراحی سینه برای اینکه بعد از جراحی سینه پروتز در جای خود و در بافت زیرین عضله سینه قرار گیرد نیاز است