انواع جراحی ماستکتومی

انواع جراحی ماستکتومی

انواع جراحی ماستکتومی جراحی ماستکتومی به برداشتن کل بافت سینه گفته می شود. 5 روش مختلف برای جراحی ماستکتومی وجود دارد؛ جراحی ماستکتومی ساده، ماستکتومی کامل، ماستکتومی، ماستکتومی رادیکال اصلاح شده، ماستکتومی رادیکال، ماستکتومی جزئی و ماستکتومی زیر جلدی. ماستکتومی ساده یا کامل ماستکتومی ساده یا کامل بر بافت سینه تمرکز می کند: – جراح […]