سوتین بعد از جراحی سینه

سوتین بعد از جراحی سینه

سوتین بعد از جراحی سینه برای اینکه بعد از جراحی سینه پروتز در جای خود و در بافت زیرین عضله سینه قرار گیرد نیاز است که برخی حرکات محدود شوند. نباید بازوها حرکاتی داشته باشند که سینه کشیده شود. این حرکات می تواند مشکلاتی را بعد از جراحی سینه به وجود آورد و یا باعث […]