سینه فیبروکیستیک

سینه فیبروکیستیک

سینه فیبروکیستیک بیماری سینه فیبروکیستیک که با تغییرات فیبروکیستیک سینه همراه است، نوعی بیماری خوش خیم است که در آن سینه ها حالتی ناصاف پیدا می کنند و در برخی قسمت ها دارای برامدگی هایی می شوند. سینه های فیبروکیستیک هیچ خطر جانی ندارند ولی در برخی موارد می تواند ناخوشایند و ناراحت کننده باشد. […]