Tag: جراحی ماموپلاستی کاهشی

ماموپلاستی کاهشی
جراحی سینه

ماموپلاستی کاهشی

ماموپلاستی کاهشی جراحی ماموپلاستی کاهشی که با نام جراحی کوچک کردن سینه هم شناخته می شود، نوعی روش جراحی است که برای برداشتن چربی ،