Tag: جراحی ترمیمی بعد از لامپکتومی یا ماستکتومی جزئی

جراحی-ترمیم-سینه
جراحی سینه

جراحی ترمیم سینه پس از سرطان سینه

جراحی ترمیم سینه جراحی ترمیم سینه پروسه ای است که در آن ظاهر سینه پس از ماستکتومی بازسازی می گردد. ماستکتومی خود جراحی است که