Tag: جای زخم ناشی از جراحی شکم

اسکار ناشی از تامی تاک
جراحی زیبایی شکم

اسکار ناشی از تامی تاک

اسکار ناشی از تامی تاک به فکر انجام جراحی ابدومینوپلاستی هستید ولی نگران جای زخم ناشی از جراحی یا اسکار هستید؟ آیا راهی برای پیشگیری