پیکر تراشی بدن

پیکر تراشی بدن

پیکر تراشی بدن کاهش وزن مزایای بیشماری دارد ولی بعد از اینکه فرد مقادیر قابل توجهی کاهش وزن داشته باشد، پوست و دیگر بافت های نرم بدن به دلیل کمبود خاصیت الاستیسیته نمی توانند به حالت قبل باز گردند و جمع شوند، در نتیجه حالتی افتاده پیدا می کنند. جراحی پیکر تراشی که بعد از […]