سوتین بعد از جراحی سینه

سوتین بعد از جراحی سینه

سوتین بعد از جراحی سینه برای اینکه بعد از جراحی سینه پروتز در جای خود و در بافت زیرین عضله سینه قرار گیرد نیاز است که برخی حرکات محدود شوند. نباید بازوها حرکاتی داشت...