پروتز سینه

سینه هایی خوش فرم با پروتز سینه

پروتز سینه جراحی پروتز سینه، از جمله جراحی هایی است که با هدف بزرگ شدن سینه ها با استفاده از انواع پروتز انجام می شود. این جراحی به بهبود حجم از دست رفته سینه ها بعد ا...